اعدام پنهانی ۱۶ زندانی ديگر زندان وکيل آباد مشهد در روزهای دوم و سوم خرداد

– وجود سه خواهر بين اعدام شدگان

منابع موثق به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفتند در ادامه اجرای احکام اعدام در زندان وکيل آباد مشهد (زندان مرکزی) که ازسوی مقامات قضايی طبق روال ماه های گذشته اعلام نشده است، طی روزهای سوم وچهارم خرداد ماه ۱۶ نفر اعدام شده اند.

منابع ياد شده به کمپين گفتند که در روز دوم خرداد سال ۹۰ ، دوازده زندانی در زندان وکيل آباد مشهد به صورت مخفيانه و دسته جمعی اعدام شده اند. اتهام هر ۱۲ زندانی مربوط به جرايم مرتبط با حمل و نگهداری مواد مخدر بوده است. چهار زندانی ديگر در روز سوم خرداد ماه سال جاری اعدام شده اند. در بين ۴ زندانی اعدام شده روز سوم خرداد سال ۱۳۹۰ ، سه زن بوده اند. اين سه تن با يکديگر خواهر بوده و گفته می شود جرم آنها مربوط به مواد مخدر بوده است. زندانی چهارم به اتهام تجاوز اعدام شده است.

همچنين کمپين در مورد اعدام های فروردين و ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ که گزارشی از آن طی هفته های گذشته منتشر شده و در آن از اعدام دهها نفردر طی اين مدت خبر داده بود، جزييات بيشتری به دست آورده است. براين اساس در تاريخ هفدهم فروردين ماه در زندان وکيل آباد ( زندان مرکزی مشهد ) ۱۰ زندانی به صورت مخفيانه و گروهی اعدام شده اند. همچنين در تاريخ بيست و چهارم فرودين نيز ۱۲ زندانی ديگر در اين زندان به همين شيوه اعدام شده اند.

در ارديبهشت ماه هم دست کم يک نوبت اعدام دسته جمعی اجرا شده است. منابع محلی از اعدام ۱۰ زندانی ديگر در تاريخ بيست و شش ارديبهشت در اين زندان خبر داده اند.
اعدامهای صورت گرفته در روزهای هفده فروردين ، بيست و چهارفروردين، بيست و شش ارديبهشت و دوم خرداد بدون حضور و اطلاع خانواده و وکلای اعدام شدگان صورت گرفته است.

 

تا پيش از آبان ۸۸، تاييد و يا نقض احکام اعدام جرايم مواد‌مخدر، بين رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل تقسيم می‌شد. در آن زمان غلامحسين محسنی اژه ای داددستان کل کشور با اشاره به تغيير وضعيت مرجع صدور احکام واجرای اعدام جرايم مواد مخدر به خبرنگاران گفت: «در دوره جديد رئيس ديوان به دلايلی احساس کرده‌اند که اين کار برايشان شاق است پيشنهاد کرده‌اند که اين کار به‌صورت کامل توسط دادستانی کل کشور صورت بگيرد. هم‌اکنون همه پرونده‌هايی که حکم اعدام دارند در دادستانی کل رسيدگی می‌شود.» او همچنين گفت: «احکام اعدام مواد‌مخدر حتما زود رسيدگی و اجرا شود و حال که احکام در ديوان باقی نمی‌ماند تلاش می‌کنيم که پرونده‌ها به روز و بدون تاخير اجرا شود مخصوصا در مورد عناصر اصلی.»(منبع خبر) “منابع مختلف به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفته اند که تنها در زندان وکيل آباد مشهد صدها زندانی از سال ۸۸ تا کنون به صورت پنهانی اعدام شده اند و صدها زندانی محکوم به اعدام ديگر در انتظار اجرای حکم قرار دارند.

همچنين کمپين در مورد اعدام های فروردين و ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ که گزارشی از آن طی هفته های گذشته منتشر شده بود و در آن از اعدام قريب به ۷۰ نفر در طی اين مدت خبر داده بود، جزييات بيشتری به دست آورده است. براين اساس در تاريخ هفدهم فروردين ماه در زندان وکيل آباد ( زندان مرکزی مشهد ) ۱۰ زندانی به صورت مخفيانه و گروهی اعدام شده اند. همچنين در تاريخ بيست و چهارم فرودين نيز ۱۲ زندانی ديگر در اين زندان به همين شيوه اعدام شده اند.

در ارديبهشت ماه هم دست کم يک نوبت اعدام دسته جمعی اجرا شده است. منابع محلی از اعدام ۱۰ زندانی ديگر در تاريخ بيست و شش ارديبهشت در اين زندان خبر داده اند.
اعدامهای صورت گرفته در روزهای هفده فروردين ، بيست و چهارفروردين، بيست و شش ارديبهشت و دوم خرداد بدون حضور و اطلاع خانواده و وکلای اعدام شدگان صورت گرفته است.

همچنين کمپين در مورد اعدام های فروردين و ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ که گزارشی از آن طی هفته های گذشته منتشر شده بود و در آن از اعدام قريب به ۷۰ نفر در طی اين مدت خبر داده بود، جزييات بيشتری به دست آورده است. براين اساس در تاريخ هفدهم فروردين ماه در زندان وکيل آباد ( زندان مرکزی مشهد ) ۱۰ زندانی به صورت مخفيانه و گروهی اعدام شده اند. همچنين در تاريخ بيست و چهارم فرودين نيز ۱۲ زندانی ديگر در اين زندان به همين شيوه اعدام شده اند.

در ارديبهشت ماه هم دست کم يک نوبت اعدام دسته جمعی اجرا شده است. منابع محلی از اعدام ۱۰ زندانی ديگر در تاريخ بيست و شش ارديبهشت در اين زندان خبر داده اند.
اعدامهای صورت گرفته در روزهای هفده فروردين ، بيست و چهارفروردين، بيست و شش ارديبهشت و دوم خرداد بدون حضور و اطلاع خانواده و وکلای اعدام شدگان صورت گرفته است.

همچنين کمپين در مورد اعدام های فروردين و ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ که گزارشی از آن طی هفته های گذشته منتشر شده بود و در آن از اعدام قريب به ۷۰ نفر در طی اين مدت خبر داده بود، جزييات بيشتری به دست آورده است. براين اساس در تاريخ هفدهم فروردين ماه در زندان وکيل آباد ( زندان مرکزی مشهد ) ۱۰ زندانی به صورت مخفيانه و گروهی اعدام شده اند. همچنين در تاريخ بيست و چهارم فرودين نيز ۱۲ زندانی ديگر در اين زندان به همين شيوه اعدام شده اند.

در ارديبهشت ماه هم دست کم يک نوبت اعدام دسته جمعی اجرا شده است. منابع محلی از اعدام ۱۰ زندانی ديگر در تاريخ بيست و شش ارديبهشت در اين زندان خبر داده اند.
اعدامهای صورت گرفته در روزهای هفده فروردين ، بيست و چهارفروردين، بيست و شش ارديبهشت و دوم خرداد بدون حضور و اطلاع خانواده و وکلای اعدام شدگان صورت گرفته است.

علی رغم انتشار اخبار اعدام های گسترده ، پنهانی و دسته جمعی در زندان وکيل آباد مشهد و اعتراض های جهانی نسبت به اين اعدام ها ، تا کنون مقامات دولتی و قضايی ايران در اين باره سکوت کرده اند. به جز منابع کمپين که از داخل نهادهای قضايی، دولتی و زندان وکيل آباد مشهد (زندان مرکزی مشهد) از اين اعدام ها خبر ميدهند تا کنون شاهدان بسياری در رابطه با اين اعدام ها سخن گفته اند.

احمد قابل از شاگردان آیة الله منتظری در گفتگو با کمپين از اعدام ۵۰ زندانی متهم به جرايم مربوط به مواد مخدر در چند نوبت در دروه اول نگهداری اش در زندان وکيل آباد در بازه زمانی اسفند ماه سال ۸۸ تا ارديبهشت سال ۸۹ خبر داده بود . اين پژوهشگر دينی همچنين در نوبت دوم زندانش در وکيل آباد در پاييز سال ۸۹ نيز از اعدام قريب ۶۰ زندانی ديگر در چند نوبت خبر داد.

هاشم خواستار ديگر زندانی عقيدتی در زندان وکيل آباد مشهد نيز در نامه ای به رئيس قوه قضائيه از وجود اعدام های گسترده ، اعلام نشده و پنهانی در اين زندان خبر داده بود. آقای خواستار در نامه اش به رئيس قوه قضائيه به عنوان نمونه به اعدام ۶۳ نفر تنها در يک روز در تاريخ نوزده مرداد سال هشتاد و نه اشاره کرده است.‏ (متن کامل نامه هاشم خواستار) هيچ کدام از اعدام های ياد شده توسط منابع رسمی دادگستری و قضايی اعلام نشده است.

برادرزاده يکی از اعدام شده ها مرداد ماه سال هشتاد و نه در گفتگو با کمپين از اعدام دسته جمعی ۶۷ زندانی تنها در يک در تاريخ بيست و هفت مرداد سال هشتاد و نه خبر داده است.‏

کمپين از اعدام های پنهانی مشابهی در زندان های قزلحصار کرج ، زندان تايباد ، زندان بيرجند ، زندان اروميه و زندان های شهر اهواز مطلع شده است که توسط مقامات قضايی و دولتی ايران اعلام نميشوند. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران بارها از مقامات ايرانی خواسته است که نسبت به اعدام های انجام شده و اعلام نشده در زندان وکيل آباد مشهد پاسخگو بوده و افکار عمومی را درجريان مشخصات اعدام شدگان قراربدهد. با اين وجود پس از آنکه دبير کل سازمان در گزارش خود نوشت که در گفت و گوی اعضای کميساريای حقوق بشر سازمان ملل مقامات قضايی ايران تعداد ۶۰ اعدام در زندان وکيل آباد مشهد را پذيرفته اند همچنان نه تنها اعدام های ياد شده بلکه ادامه رونداعدام ها با بی خبری مطلق رسانه ها و افکارعمومی انجام می شود.

Advertisements

برچسب‌ها: ,


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: